Obserwatorium

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM jest centrum badawczym, która zajmuje się problematyką zarządzania w kulturze oraz studiami nad polityką kulturalną.

Podstawowy zakres działalności ROK UAM obejmuje m.in:

badania sektora kultury w kontekście kształtowania miejskich i regionalnych polityk kulturalnych, programów rozwoju kultury i dostępu do kultury.
– rekomendowanie działań wspomagających wdrażanie usprawnień i innowacji w zarządzaniu w sektorze kultury,
– wspomaganie kreatywności, efektywności i przedsiębiorczości w instytucjach i organizacjach prowadzących działalność kulturalną, oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie,
– współpracę europejska w zakresie badań i rozwoju kadry sektora kultury.

Regionalne Obserwatorium Kultury UAM powstało w roku 2010, jako rozszerzenie działalności grupy badawczej Polityka kulturalna działającej wcześniej w ramach Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grupa działa również w ramach projektu SOK. Samorządowe Obserwatorium Kultury służącego aplikacji rozwiązań z zakresu zarządzania kulturą dla samorządów lokalnych i regionalnych. Inicjatorami centrum są Prof. dr hab. Jacek Sójka, dr Marcin Poprawski i dr Przemysław Kieliszewski. 

Zespół złożony ze specjalistów m.in. nauk o kulturze, zarządzania, socjologii, etnologii, prawa, ekonomii realizuje projekty o zasięgu ogólnopolskim, aplikuje o fundusze w ramach współpracy międzynarodowej, jest członkiem największej specjalistycznej europejskiej sieci instytucji akademickich zajmujących się problematyką polityki kulturalnej European Network of Cultural Administration Training Centres (www.encatc.org) z której pozyskuje wiedzę
i praktyki od europejskich instytucji partnerskich. 

Zespół badawczy ROKu realizuje m.in. ogólnopolskie projekty badawcze współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Miast Polskich, dla którego ROK jest stałym zapleczem eksperckim w dziedzinie kultury. Koordynatorzy zespołu ROK prowadzili również badania dla Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania, Miasta Gorzowa, Miasta Słupska, Rady Metropolii Poznańskiej oraz innych instytucji.

Działania badaczy ROKu przełożyły się na kilka publikacji książkowych: m.in. Instytucje kultury w czasach kryzysu (Poznań 2009) Instytucje upowszechniania kultury w XXI w. Przeżytek czy nowa jakość (Poznań 2009), Strategicznie o kulturze w regionie (Poznań 2010), oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych. Zespół zaangażowany był również w koordynację projektu szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytucje kultury XXI w. realizowanego dla kilkuset pracowników urzędów samorządowych i instytucji kultury w woj. kujawsko-pomorskim.

Dzięki seminariom, wykładom, szkoleniom, konsultacjom, eksperci ROKu obecni są w wielu miastach regionu, na forum ogólnopolskim oraz międzynarodowym (wystąpienia w Londynie, Coventry, Strasburgu, Rotterdamie, Frankfurcie, Bilbao). Zespół ROK jest corocznie zapraszany do organizacji programu i merytorycznej obsługi ogólnopolskiego Samorządowego Forum Kultury – spotkania samorządowców, realizowanego w miastach członkowskich Związku Miast Polski.
Pragnieniem ROKu jest wzmocnienie procesów uspołecznienia, ustawiczne wspieranie profesjonalizacji kadr zarządzających działalnością kulturalną oraz podnoszenie jakości funkcjonowania działalności szeroko rozumianego sektora kultury.