Publikacje

Wykaz publikacji naukowych członków zespołu badawczego:

• Poprawski Marcin, Cultural Education Organizations and Flexible Individualization of Taste, [w:] Journal of Organizational Change Management, 2015, Vol. 28 Issue 2, pp. 165-176, Emerald; http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JOCM-01-2015-0018
• Poprawski Marcin, Intergenerational transmission of values and cultural sustainability. Cultural activism of local, small town communities in Poland, [w:] Journal of Law Social Justice and Global Development special issue – Cultural Economies and Cultural Activism, J. Vickery (ed.) /10.2015.
• Poprawski Marcin, Cultural Entrepreneurship Teaching Learning Models in Central Europe, [w:] Kuhlke O., Schramme A., Kooyman R., Creating Cultural Capital. Cultural Entrepreneurship in Theory, Pedagogy and Practice. Pioneering Minds Worldwide. Eburon Academic Publishers, Delft 2015, pp. 45-53.
• Świętochowska Anna, Mider Daniel, Poprawski Marcin, Sektor kreatywny w polskich miastach z perspektywy teorii wartości kultury Johna Holdena, wyd. Kreatywne Podlasie, Warszawa 2014.
• Poprawski Marcin, Wolnorynkowi ekwilibryści. Edukacja przedsiębiorcza i polskie kadry sektora kultury, [w:] W. Banach (red.) „Prakseologia”, Przyszłość wolnego rynku. Refleksje pokryzysowe, nr 157, t.2, wyd. IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2015, s. 303-337.
• Kieliszewski Przemysław, Próba przejścia do rynkowego modelu zarządzania publiczną instytucją kultury na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu, [w:] W. Banach (red.) „Prakseologia”, Przyszłość wolnego rynku. Refleksje pokryzysowe, nr 157, t.2, wyd. IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2015, s. 271-301.
• Sójka Jacek, Etyka biznesu po kryzysie, [w:] W. Banach (red.) „Prakseologia”, Przyszłość wolnego rynku. Refleksje pokryzysowe, nr 157, t.2, wyd. IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2015,s.13-32.
• Mękarski Michał, Walka o „nowego” klienta. Oferta dla seniorów w obliczu starzenia się społeczeństwa, [w:] W. Banach (red.) „Prakseologia”, Przyszłość wolnego rynku. Refleksje pokryzysowe, nr 157, t.2, wyd. IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2015, s. 339-356.
• Firych Piotr, The Internet as a source of knowledge about an individual. Getting to know one’s identity through social media platforms. [w:] E-methodology, wyd. Pro Scientia Publica, Wrocław, 2015.
• Mękarski Michał, Piotr Landsberg, Badania opinii na temat Rad Osiedli w Poznaniu. Raport – wersja rozszerzona, wyd. Altum, Poznań, 2015.
• Jakubowska Alicja, Kłosiewicz Ewa, Mękarski Michał, Changing the image of elderly people in Poland: the senior citizen as an important audience member and creator of culture, [w:] J. Bonniel, F. Colbert, F. Donato, C. O. Nuere (red.), „ENCATC Journal of Cultural Management and Policy”, vol. 5, issue 1, wyd. ENCATC, Brussels, 2015, s. 53-66.
• Mękarski Michał, Czas dla seniorów – wpływ kultury na nowe modele doświadczenia starości, [w:] W. Kowalik, A. Pawlina, Nowe zjawiska i procesy w badaniach nad polskimi kulturami starości, wyd. AGH, Kraków, 2015, s. 65-82.
• Mękarski Michał, Seniorzy w przestrzeni społeczno-kulturowej. Gospodarka i kultura w obliczu starzenia się społeczeństwa – wyzwania i kierunki rozwoju, [w:] J. Bartoszewski (red.) „Wybrane problemy i wyzwania społeczne. Filozofia – Psychologia – Socjologia – Demografia – Ekonomia społeczna”, wyd. PWSZ, Konin, 2015, s. 117-130.
• Mękarski Michał, Senior zalogowany? Osoby starsze wobec nowych technologii – szansa czy bariera? [w:] M. Wysocka-Pleczyk, B. Gulla, Człowiek zalogowany 4, Człowiek społeczny w przestrzeni internetu, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków, 2015, s. 188-195.
• Mękarski Michał, Życie lepszych i gorszych – eugenika jako przekroczona granica „postępu”, [w:] P. Szczepańczyk, A. Kleśta, H. Wiśniewski, Życie… i o nim interdyscyplinarnie, tom I, wyd. Unitas, Warszawa, 2015, s. 29-46.
• Jakubowska Alicja, Seniorzy – zmiany w stylu życia, aktywności kulturalnej i wizerunku, [w:] Dorota Suwalska-Barancewicz i in. (red.) Zmiany w życiu współczesnych i ich konteksty, wyd. Difin, Warszawa 2015.
• Mękarski Michał, Badania mieszkańców i radnych Rad Osiedli, [w:] P. Sztando, J. Zujewicz, Vademecum poznańskiego radnego osiedlowego. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta, wyd. Altum, Poznań, 2015, s.141-161.
• Mękarski Michał, „Młodzi” seniorzy – nowe spojrzenie na osoby starsze [w:] D. Gortych (red.), Kult(ura) szoku?, wyd. Rys, Poznań, 2014, s. 37-47.
• Brodniewicz Magdalena, Tożsamość i kultura – świadomość wspólnych cech i poczucie jedności [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 52-55.
• Mękarski Michał, Shadowing jako budowanie relacji badacz-badany, [w:] A. Paprot, F. Wróblewski (red.), „Barbarzyńca”, Lokalność, nr 1 (20), wyd. „Archipelagi Kultury”, 2014, s. 118-130.
• Mękarski Michał, Edukacja kulturalna [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 28-31.
• Mękarski Michał, Przestrzeń aktywności kulturalnych – infrastruktura [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 32-35.
• Firych Piotr, Uczestnictwo mieszkańców w kulturze [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 21-25.
• Firych Piotr, Jarocin Festiwal i jego rola dla społeczności lokalnych [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 56-59.
• Mękarski Michał, Mystery shopping oraz shadowing jako metody badania kultury, [w:] P. Pasterczyk (red.), „Roczniki kulturoznawcze”, Tom V, numer 1, wyd. KUL, Lublin, 2014, s. 53-71.
• Mękarski Michał, Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce, [w:] J. Twardowska-Rajewska, D. Kaźmierczak, Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej, wyd. PWSZ w Koninie, Konin, 2014, s. 45-56.
• Jakubowska Alicja, Kreatywność w działaniach kulturalnych (przełamywanie konwencjonalnych metod działania w kulturze), [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 39-44.
• Jakubowska Alicja, Współpraca, [w:] M. Poprawski, P. Firych (red.), Polityka kulturalna dla społeczności lokalnych powiatu jarocińskiego, wyd. Jarocin XXI, Poznań-Jarocin, 2014, s. 45-50.
• Sójka Jacek, Business ethics facing the economic crisis. Should we stop teaching agency theory?, [w:] L. Karczewski, H.A. Kretek (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. (Politechnika Opolska, „Studia i Monografie” z. 361) Oficyna Wydawnicza, Opole 2013, ss. 15-23
• Sójka Jacek, Mądrość jako wiedza w działaniu. Przykład etyki stosowanej, [w:] E. Adamiak, A. Grzegorczyk, P. Jakubowski (red.), Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Fenomen mądrości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013/10, s. 219-242.
• Sójka Jacek, Polityczny wymiar sekurytyzacji kredytów hipotecznych, [w:] R. Kamiński, J. Sójka (red.), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego. PTE, Poznań 2013, s. 77-92.
• Mękarski Michał, Nowy (nie)senior – rewolucja wizerunku osoby starszej w Polsce, [w:] N. John (red.), „Preteksty”, nr 3, wyd. KSF IF UAM, Poznań, 2013, s. 40-49.
• Mękarski Michał, Stan badań nad uczestnictwem osób starszych w kulturze, [w:] M. Poprawski, M. Mękarski (red.), „Studia Kulturoznawcze”, Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych, nr 2(4), wyd. WNS UAM, Poznań, 2013, s. 35-51.
• Mękarski Michał, Jak nas widzą? Jak widzimy siebie? Aktywni seniorzy o sobie i swoim wizerunku, [w:] M. Poprawski, M. Mękarski (red.), „Studia Kulturoznawcze”, Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych, nr 2(4), wyd. WNS UAM, Poznań, 2013, s. 131-148.
• Poprawski Marcin, Kieliszewski Przemysław, Gojlik Alicja, Mękarski Michał, Kreatywny i kulturalno-społeczny potencjał seniorów. Wnioski i rekomendacje z ogólnopolskiego projektu badawczego „Po co seniorom kultura?”, [w:] M. Poprawski, M. Mękarski (red.), „Studia Kulturoznawcze”, Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych, nr 2(4), wyd. WNS UAM, Poznań, 2013, s. 91-112.
• Kieliszewski Przemysław, Mękarski Michał, Research of the cultural sector as an element of the participatory model of culture management, based on an example of the research conducted by the Regional Observatory of Culture, [w:] E. Orzechowski (red.), „Culture Management”, vol.4, wyd. Attyka, Kraków, 2012, s. 66-75.
• Kieliszewski Przemysław, Mękarski Michał, Badania sektora kultury jako element partycypacyjnego modelu zarządzania kulturą na przykładzie badań Regionalnego Obserwatorium Kultury [w:] E. Orzechowski, Ł. Gaweł, Zarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo, wyd. Attyka, Kraków, 2012, s. 205-219.
• Kieliszewski Przemysław, Mękarski Michał, Kultura w Wielkopolsce w perspektywie badań sondażowych – oferta kulturalna [w:] J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.), „Człowiek i Społeczeństwo”, Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, vol. XXXII, wyd. UAM, Poznań, 2011, s. 111-144.
• Kieliszewski Przemysław, Mękarski Michał, Kultura w Wielkopolsce w perspektywie badań sondażowych – znaczenie kultury [w:] J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.), „Człowiek i Społeczeństwo”, Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, vol. XXXII, wyd. UAM, Poznań, 2011, s. 145-159.
• Sójka Jacek, Kultura jako „kapitał”, [w:] J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.), „Człowiek i Społeczeństwo”, Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, vol. XXXII, wyd. UAM, Poznań, 2011, s. 225-233.
• Kieliszewski Przemysław, Landsberg Piotr, Poprawski Marcin, Mękarski Michał, Analiza SWOT dla rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim [w:] J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski (red.), „Człowiek i Społeczeństwo”, Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce, vol. XXXII, wyd. UAM, Poznań, 2011, s. 187-193.
• Sójka Jacek, Siła przypowieści. Religijne „źródła” etyki gospodarczej, [w:] „Przegląd Religioznawczy”, 2011 nr 1.
• Landsberg Piotr, Metodologiczne wieloznaczności koncepcji wielości cywilizacji Feliksa Konecznego [w:] K. Zamiara (red.) Kultura, komunikacja, podmiotowość, wyd. Wydawnictwo UAM, Poznań, 2005.
• Landsberg Piotr, Konstruktywistyczny wymiar koncepcji wielości cywilizacji Samuela P. Huntingtona [w:] A Pałubicka, A. P. Kowalski (red.): Konstruktywizm w humanistyce, wyd. Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz, 2003.
• Landsberg Piotr, Po badaniach w kulturze… [w:] Monitor Wielkopolski 3 / 2007.
• Landsberg Piotr, O uczestnictwie w kulturze [w:] Przegląd Wielkopolski 2 / 2007.
• Landsberg Piotr, Dotowanie przedsięwzięć kulturalnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w latach 2005 – 2007 [w:] Przegląd Wielkopolski 2 / 2007.
• Landsberg Piotr, O potrzebie wiedzy. Urzędnicza perspektywa badań nad instytucjami kultury [w:]: Przegląd Wielkopolski 3 / 2006
• Landsberg Piotr, Kultura w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku [w]: Przegląd Wielkopolski 2 / 2005.
• Landsberg Piotr, Unia w kulturze – kultura w Unii. O możliwościach finansowania projektów kulturalnych [w:] Monitor Wielkopolski 1 / 2004.