Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania

PA250200Fundacja Altum i Regionalne Obserwatorium Kultury – centrum badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizuje w 2016 i 2017 roku projekt „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Projekt swoim zasięgiem obejmuje województwo wielkopolskie. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Instytutem Kulturoznawstwa UAM.

Istotą projektu jest diagnoza prywatnych podmiotów wraz z ewaluacją projektów i oferty edukacji kulturalnej którą przedsiębiorcy kierują do dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Nowatorski obszar podjętej inicjatywy jest odpowiedzią na brak pogłębionych empirycznych badań w tym zakresie. Zespół badawczy zaprogramował kompleksowy model badawczy używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych, jak i uwzględniając perspektywę ocen, opinii i rekomendacji trzech stron: rodziców, kadry sektora oświaty i przedsiębiorców. Wyniki 2-letniego studium i badań będą stanowiły użyteczną, praktyczną i strategiczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych. Badanie jest wynikiem dostrzeżenia roli jaki pełni prywatny sektor w sferze kultury. Często jednak jego głos jest pomijany w dyskusji o kształcie edukacji kulturalnej a działania jego przedstawicieli są przedstawiane w stereotypowy sposób. Nasze badania stanowią pierwszy, prowadzony na taką skalę, projekt badający obszar prywatnych podmiotów działających w sferze kultury. W ramach projektu zespół zrealizuje szereg elementów badawczych: ankiety z przedsiębiorcami, ankiety z rodzicami, zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione z nauczycielami oraz z osobami realizującymi działania edukacyjne w prywatnym sektorze, netnografię i badania terenowe. Projekt dostarczy empirycznych danych (wcześniej niedostępnych) wraz z opiniami i rekomendacjami różnych stron zaangażowanych w edukację kulturalną dzieci i młodzieży (edukatorzy, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele) a realizowanych również przez prywatne podmioty gospodarcze, przedsiębiorców kulturalnych. Pomysły i rekomendacje pomogą prowadzić skuteczniejszą długofalową politykę prorozwojową tego kluczowego obszaru. Badania pozwolą nie tylko zdiagnozować niezbadany wcześniej (w sposób pogłębiony) obszar, ale ukażą szereg zmiennych wpływających na rodzaj oferty i jej jakość. Ukażą pola potencjałów, szans i zasobów, ale także przeszkód i barier, które utrudniają rozwój edukacji kulturalnej i podmiotów, które ją realizują.

MKiDNProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury.