Zespół

prof. Jacek SójkaProf. Jacek Sójka – dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej w tym Instytucie, dyrektor programowy studiów podyplomowych typu MBA „Zarządzanie szkołą wyższą”, a także członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Prowadzi badania dotyczące etycznego wymiaru biznesu, wpływu kultury na gospodarkę oraz teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Jest autorem licznych publikacji, między innymi, takich jak: „O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera” (PWN, W-wa 1988), „Pomiędzy filozofią i socjologią. Społeczna ontologia Alfreda Schütza.” Instytut Kultury, W-wa 1991″Etyka biznesu. Z klasyki myśli amerykańskiej” (red. – wraz z L. V. Ryanem, W drodze, P-ń 1997),, „Etyka biznesu ‘po Enronie’” (Poznań 2005, redakcja naukowa), „Fenomen uniwersytetu” (Poznań 2008, współredakcja), „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009, współredakcja). Profesor Jacek Sójka był organizatorem lub współorganizatorem wielu krajowych i zagranicznych konferencji. Jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Studia Kulturoznawcze”, redaktorem „Studiów Metodologicznych”, zasiada w radzie redakcyjnej „Prakseologii”, „Kultury Współczesnej” oraz „Business Ethics. A European Review”. Jest także członkiem zarządu (i skarbnikiem) European Business Ethics Network (EBEN) oraz prezesem polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Odbywał staże naukowe w Yale University, University of Cambridge oraz Harvard Business School. Otrzymał godność członka dożywotniego (Life Member) Clare Hall, Cambridge. dr Marcin Poprawski

Dr Marcin Poprawskiprodziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współzałożyciel i koordynator Regionalnego Obserwatorium Kultury – Centrum Badawczego UAM, od 2006 roku wykładowca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; doktor nauk humanistycznych, muzykolog, menedżer, współzałożyciel i do 2014 roku dyrektor festiwalu Akademia Gitary; autor publikacji z zakresu nauk o kulturze, zarządzania i estetyki, kierownik projektów badawczych w dziedzinie polityki kulturalnej i zarządzania w kulturze, ekspert w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu audience development oraz sektorów kreatywnych, współautor strategii i szkoleń dla samorządów i instytucji kultury, ekspert Związku Miast Polskich, od 2013 roku wiceprezes międzynarodowej sieci instytucji badawczych i edukacyjnych ENCATC. dr Kieliszewski

Dr Przemysław Kieliszewski – prawnik, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury, manager projektów kulturalnych w Polsce i za granicą. Reprezentował organizacje pozarządowe w komisji konkursowej ds. kultury przy Prezydencie Miasta Poznania. Współrealizował badania m.in. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (2006-07), MKiDN i IAM (2008). Jest autorem dysertacji Polityka kulturalna wobec rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, publikacji i raportów w tym zakresie. Koordynator Konferencji „Instytucje kultury w czasach kryzysu” (Poznań 2009). Kierownik zespołu ds. kultury Rady Metropolii Poznańskiej (2010), współautor Programu Strategicznego Rozwoju Kultury dla Województwa Wielkopolskiego, badań i raportu „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych” (2010). Koordynator merytoryczny nowatorskiego projektu szkoleń „Instytucje kultury XXI w” realizowanego z EFS w woj. Kujawsko-Pomorskim, założyciel i długoletni dyrektor Festiwalu Polska Akademia Gitary. Od stycznia 2013 r. dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. Mr Mękarski

Mgr Michał Mękarski – socjolog (specjalizacja badanie rynku i opinii publicznej), doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, współpracownik i koordynator projektów badawczych Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM, trener szkoleń w ramach projektu „Instytucje kultury w XXI wieku” oraz „Budzik kulturalny”. Współpracował przy Programie rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020. Prowadził szkolenia w ramach projektu „Biblioteka pomysłów 2012” oraz konsultacje społeczne dotyczące dokumentu strategicznego dla obszaru kultury w Wielkopolsce. Realizator projektu badawczego oraz opracowania „Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupsk na lata 2012-2020” oraz badań będących elementem „Programu Strategii Rozwoju Kultury dla Gorzowa Wielkopolskiego”. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych m.in. „Człowiek i społeczeństwo” t. XXXII „Strategicznie o kulturze w regionie. Program rozwoju kultury w Wielkopolsce”, „Culture Management/ Kulturmanagement/Zarządzanie kulturą”, „Zarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo”. Brał udział w projektach badawczych, m.in. „Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych” (dofinansowane z środków NCK), „Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych” (MKiDN). W 2013 roku koordynator i realizator ogólnopolskiego projektu badawczego „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich miast” (MKiDN) oraz „Powroty do źródeł. Badanie oczekiwań i postaw względem dziedzictwa kulturowego początków chrześcijaństwa” (NCK). Specjalizuje się w analizie statystycznej oraz opracowywaniu narzędzi i dyspozycji badawczych do badań ilościowych i jakościowych.

Piotr Firych Mgr Piotr Firychspecjalista ds. mediów i komunikacji, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, magister studiów międzynarodowych w obszarze komunikacji marketingowej oraz studiów latynoamerykańskich na Aalborg University w Danii; współautor szeregu opracowań badawczych i strategicznych z obszaru kultury; współpracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM; gościnny wykładowca na Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinnie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu strategii komunikacyjnych i nowych mediów; w latach 2013-2015 rzecznik prasowy wielkopolskiego festiwalu Akademia Gitary; pracował dla Polskiej Organizacji Turystycznej w Madrycie.

Mgr Alicja Gojlik – kulturoznawca, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka UAM i Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku „Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi”, pracownik Centrum Badawczego UAM „Regionalne Obserwatorium Kultury”. Współpracowała przy realizacji projektu badawczego „Po co seniorom kultura? Badanie aktywności osób starszych.” Prowadziła badania na temat: „Potencjał Domów Kultury w Polsce na przykładzie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury”. Brała udział w projektach badawczych: ,,Kultura jako czynnik rozwoju Kępna – Wstęp do strategii kulturalnej dla społeczności lokalnej”, „Jakiej kultury chcą maturzyści w Gorzowie Wielkopolskim? Potencjały i deficyty kultury miasta w opinii maturzystów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych”, a także badań fokusowych służących stworzeniu strategii rozwoju kultury dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz „Program Rozwoju Kultury dla miasta Słupska na lata 20122020”. Zainteresowania badawcze: instytucje kultury, polityka kulturalna, zarządzanie w kulturze.

Mgr Magdalena Brodniewicz – filolog hiszpański, tłumacz języka francuskiego, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, pracownik Centrum Badawczego UAM „Regionalne Obserwatorium Kultury”. Współpracowała przy realizacji projektu badawczego „Po co seniorom kultura? Badanie aktywności osób starszych. Brała udział w projektach badawczych: „Jakiej kultury chcą maturzyści w Gorzowie Wielkopolskim? Potencjały i deficyty kultury miasta w opinii maturzystów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych”, a także „Program Rozwoju Kultury dla miasta Słupska na lata 2012-2020”.